اطلاعات بیشتر


اکثر شما قبلا واکسین شده اید. همه ما در بزرگسالی این انتخاب را برای خودمان انجام دادیم. تصمیم گیری از لحاظ احساسی دشوارتر می شود وقتی که جوانب مثبت و منفی را برای فرزندانمان بسنجیم.

مشورت با داکتر خود/داکتر مکتب


مشاوره شخصی با داکتر مورد اعتماد مطمئناً به شما در تصمیم گیری در مورد موضوع واکسیناسیون کمک می کند. گفتگوهای اطلاعاتی نیز در مکاتب توسط داکتر مکتب ارائه می شود. لطفاً از مکتب خود بپرسید که آیا و چگونه می توانید از این پیشنهاد استفاده کنید (مثلاً قرار آنلاین).

وبینارهای صلیب سرخ جوانان اتریش


In insgesamt acht Webinaren wird das Thema „Coronavirus-Schutzimpfung“ aus unterschiedlichsten Perspektiven von hochkarätigen Expert/innen beleuchtet. Jedes Webinar richtet sich an eine bestimmte Personengruppe wie Erziehungsberechtigte/Eltern; Schüler/innen, Lehrer/innen und wird teilweise auch in anderen Sprachen angeboten. Sie sind eingeladen, „nachzuhören“ oder auch live teilzunehmen:

اطلاعات از انجمن صحی اتریش برای اطفال و نوجوانان (ÖGJK)


Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde stellt auf ihrer Website wichtige Informationen zur Impfung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung:


Die medizinische Fachgesellschaft hat auch eine Empfehlung für die Coronavirus-Schutzimpfung in der Altersgruppe 5-11 Jahre ausgesprochen:

وب سایت "österreich-impft.at" اطلاعاتی را ارائه می دهد – همچنین در مورد پیشنهادات ایالت فدرال


Auf der Seite des Österreichischen Roten Kreuzes finden Sie erste Informationen zur Coronavirus-Schutzimpfung von Kindern ab 5 Jahren und eine Übersicht, wo man sich in den einzelnen Bundesländern zu einer Coronavirus-Schutzimpfung für Kinder anmelden kann:

مکتب ایمن: بسته های اقدامات Covid برای یک سال تحصیلی موفق


Die Seite www.sichereschule.at des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung bietet eine gute Übersicht über niederschwellige Impfangebote (für Kinder) in den einzelnen Bundesländern/Regionen.

داکتران جوان و متعهد به سؤالات شما درباره واکسیناسیون کرونا برای کودکان «دست اول» پاسخ می‌دهند


در دوره ورکشاپ های آنلاین رایگان، والدین از وین و نیدر اوستورایخ می توانند سوالات خود را در مورد واکسیناسیون کووید به طور مستقیم از داکتران مجرب بپرسند. سنگ بنای این ابتکار، دانش تجربیات شخصی از تمرینات کلینیکی روزمره، فضای بحث و گفتگو و ارتباط در سطح چشم است. این جلسات مشاوره فرصتی را برای پرسیدن سوالات فردی در رابطه با واکسیناسیون کرونا فراهم می کند..

اطلاعات فنی عمیق


مطالعات، مراجع، گزارش ها و مصاحبه ها در مورد واکسیناسیون کرونا برای کودکان 5 سال و بالاتر


„ECDC Technical Report“, 1. Dezember 2021 „ Interim public health considerations for COVID-19 vaccination of children aged 5-11 years“ (۱ دسامبر ۲۰۲۱ گزارش فنی ای سی دی سی ملاحضات بهداشت عمومی موقت برای واکسیناسیون کووید-۱۹ کودکان ۵ تا ۱۱ ساله)

> Technical_Report_INterim_public_health_considerations_for_covid19_vaccination_of_children_aged_5_to_11_years (PDF Download)

“گزارش فنی" مرکز اروپایی پیشگیریTechnical Report و کنترل بیماری جنبه های زیادی را در بر می گیرد که در ارتباط (ECDC)با عفونت کووید-19 در کودکان بین سنین 5 تا 11 سالبررسی شده است. این موارد شامل ارجاع به فراوانی بیماریدر کودکان، سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان و اثرات جسمیو روانی (کوید ۱۹ )در این گروه سنی است. این گزارش همچنین سطح اطلاعات مربوط به اثربخشی و ایمنی واکسیناسیون کروناویروس را برای این گروه سنی نشان می‌دهد و محاسبات مدلی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد واکسیناسیون این گروه سنی چه کمکی در روند کلی عفونت در همه‌گیری دارد. در پایان «گزارش فنی» به مطالعاتی که گزارش بر اساس آنها است، اشاره شده است


اداره صحت اروپا (EMA) واکسین (covid-19 (Comirnaty)) را به تاریخ ۲۵/۱۱/۲۰۲۱ برای اطفال بین سنین ۵ الا ۱۱ توصیه کرد.

> EMA_Zulassung (PDF Download)

تاییدی "EMA" تاییدی اتحادیه اروپا برای واکسن کرونا Comirnaty از BioNTech/Pfizer برای واکسیناسیون کودکان از سن 5 سال توسط اداره دارویی اروپا است. مقاله خبری EMA تاییدی واکسن mRNA BioNTech/Pfizer را برای کودکان 5 سال به بالا اعلام می کند. مهمترین اطلاعات اولیه در مورد واکسیناسیون ویروس کرونا، از جمله دوز مصرفی برای کودکان از سن 5 سالگی، عوارض جانبی واکسیناسیون، ایمنی و اثربخشی واکسیناسیون و همچنین نحوه عملکرد واکسن mRNA مورد بحث قرار گرفته است.


Walter et al., 2021 „Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age“ BNT162b2 والتر و همکاران,۲۰۲۱ ارزیابی واکسین } {کووید-۱۹ در کودکان ۵ الا ۱۱ ساله

> Walter_etal_2021_Evaluation_of_the_BNT162b2_Covid-19_vaccine_in_children_5_to_11_years_of_age (PDF Download)

در این مطالعه اولیه توسط والتر و همکاران، 2021، واکسیناسیون کرونا برای کودکان زیر 12 سال بر اساس معیارهای مختلف - ایمن بودن، ایمنی و اثربخشی ارزیابی می‌شود.